20 ఆగ, 2012

రవీంద్ర కవీంద్రుడా విను విను..
భావములో కలిగే ఒక పొంగు..
"భావములోనా బాహ్యమునందును.."
పాలకుండే లక్షణం పొంగు..
పొయ్యి పై పెట్టగానే పొంగుతుంది..

ఈశ్వరుని తలంపు రాగానే..
 ఇక్కడ ..ఓ ..పొంగు రావాలి..
 ఆ పొంగు తత్వ విచారణ తో వస్తుంది..!!

అది ఇదిలా లేదూ ..??
                      pluck this little flower

Pluck this little flower and take it, 
delay not! 
and drop into the dust..
I may not find a place in thy garland, 
but.. honour it  
with a touch of pain  from thy hand  
and pluck it.  
I fear lest the day end  
before I am aware, 
and the time of offering go by. 
Though its colour be not deep  
and its smell be faint,  
use this flower in thy service  
and pluck it while there is time.

                             

  ప్రార్థన.. 
పుట్టపర్తి వారి స్వేఛ్చా నువాదం  

గిల్లుకోవోయి .. మెల మెల్లగా చేయి జాచి ..!!
 
ఒరిగిపోతుందేమొ .. సురిగి పోతుందేమో...
పెరటి మంటలొరాలి..  పెటిలిపోతుందేమో..
కనులు విప్పని..  క్రొత్త కారు నవ్వుల పంట..!!
 
గిల్లుకోవోయి..  మెలమెల్లగా చెయిజాచి..!!
 
తావి లేదంటావు.. తొలిప్రాయమంటావు..
రేకుల్లొ ఒక వింత రంగు లేదంటావు..
రంగు రాజ్జాల కేమీ గాని ..నీకయ్యె
కుంగిపోతున్నాది.. కొదవడ్డ మనసుతో..
 
గిల్లుకోవోయి.. మెల మెల్లగా చేయి జాచి..!!
 
కోరలేదది.. నీదు హారమ్ములో  చోటు..
కురులలో జెక్కుమని సారెయడుగుటలేదు..
ధారబోసిన దాత్మ జీవంబు నీ సుధా..
ధార లొలికెడు.. ఒక్క మృదుకరస్పర్శకే..
 
గిల్లుకోవోయి.. మెలమెల్లగా చేయి జాచి..!!