19 జులై, 2012

చిత్తరంజనమీ గానం
                                  కృష్ణ సాగరము దాటగోరి నే అష్టాక్షరి నామాశ్రితుడయ్యెద..

                                                     సహకారం రామావఝ్ఝుల శ్రీశైలం


చిత్తరంజన్  ..
నాలుగు దశాబ్దాలపాటు  
ఆకాశవాణిలో 
లలిత సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ..
సంగీత ప్రయోక్తగా 
పదవీ విరమణ చేసిన సంగీతతపస్వి..
వందలకొలది గీతాలను 
ఆకాశవాణికి అందించిన దేవులపల్లి 
తొలినాళ్ళలో ఆకాశవాణిలో పని చేశారని, 
అప్పుడు తాను ఆయన శిష్యునిగా 
లలిత గీతాలను స్వరపరిచిన 
అదృష్టవంతుడని తెలిపారు.
చిత్తరంజన్ గారు తొలినాళ్ళనుంచీ 
పుట్టపర్తి వారి ఎన్నో కీర్తనలను 
రాగరంజితం చేసారు.
ఆకాశవాణి 
కడప హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖ అన్ని కేంద్రాలలో అయ్యగారి భక్తి కీర్తనలు 
ఎన్నో సంవత్సరాలు జనాలను అలరించాయి
వానిని స్వరపరచింది దాదాపు చిత్తరంజన్ గారే..
ఇదిగో ..
ఇది చిత్తరంజన్ గారి హృదయ లయ ..