29 మార్చి, 2013

"శ్రీనివాస ప్రబంధంలో పుట్టపర్తి కవితా వైదుష్యం" శ్రీ నరాల రామారెడ్డి పుట్టపర్తి అనూరాధ భక్తి పూర్వక సమర్పణ.గిల్లుకోవోయి మెల మెల్ల గా చేయి జాచి ..

యువ పుట్టపర్తి