20 నవం, 2013

గొప్పకవి ఖాతాలో చెత్త


పురాణ కవుల రహస్యమిదేనట..