1 మే, 2015

జీర్ణ హృదయ వీణా తంత్రి చివికి పోవ ..

                                

''కావ్యద్వయి''
 పుట్టపర్తి దంపతుల రచన
అయ్య తొలిసారిగా అమ్మ రచనలను ప్రోత్సహించి..
తనతోపాటూ రెండవ మూర్ఛ్చనగా 

అమ్మ స్వరాన్ని వినిపించారు..
ఇందులో ఆకాలంలో వేళ్ళూనుకుంటున్న 

వచన రచనా సరళిని కూడా కొంత ప్రకటించడం జరిగింది..
ఇది నాకు అద్భుతంగా అనిపించింది..
'వింటివా పదము చెల్లె..'
అన్నప్పుడు..
తెలంగాణా వాసుల 'చెల్లె' పదం తీయదనా నికి 

నా కన్నుల్లో నీళ్ళు చిప్పిల్లాయి ..

నా నాలుకకు ఆపరేషన్ జరిగింది.. 
కొన్ని పదాలు పలుకక చెవులకు కష్టం కలిగించవచ్చు..
ఉదాహరణకు వీణను అప్పుడప్పుడు వీనను చేశాను సహృదయంతో క్షమించగలరు..


పుట్టపర్తి అనూరాధ.