26 జన, 2012

హరికథలు

మీరు హరికథలు చెప్పేవారని విన్నాము..
సాహిత్యంలో హరికథల గురించి..
మీ అభిప్రాయాన్ని వివరించండి...
 
మరొక్క విషయం ..
మీరు తాత్విక చింతనతో ఉండి..
ప్రొద్దుటూరిలో..
ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసుకొని..
ఉండేవారని వినడం జరిగింది. మీ అనుభవంలో ..
ఈ తత్వానందం ..
రసానందానికి..
సామ్యం గానీ.. సమన్వయం గానీ ..
ఏమైనా కుదిరిందా..
 
చాలా సంవత్సరాలు హరికథలు చెప్పేవాణ్ణి ..
నా హరికథలకు పెద్ద పేరుండేది..
చిన్నప్పట్నుంచీ ..
చెప్పినానుకదా..
సంగీతం లోనూ ..
నాట్యములోనూ ..
ఎక్కువగా కృషి చేసిన దానివలన ..
నా హరికధ కాలక్షేపాలలో..
నాకెక్కువగా పనికి వచ్చేవి..ఈ ఊర్లో కూడా ..
ఆ V.V .శేషాచార్లు ఉండినప్పుడు..
ఒకట్రెండుసార్లు హరికథలు ఏర్పాటు చేసినారు.

అప్పుడు నేను ప్రొద్దుటూరులో పనిచేస్తూ ఉంటిని..


హరికథ కూడా ఒక సాహిత్య ప్రక్రియే.. 
ఆదిభట్ల నారాయణదాసు ఉండినాడు..
చాలా గొప్ప పండితుడాతడు..
సంగీతంలో ..
సాహిత్యంలోనూ..
చాలా గొప్ప వాడు. 

 
 
ఒక్కో మనిషీ ..
ఒక్కో కళకు..
అట్లా పుడతాడేఅమో ..అనిపిస్తుంది. 

బ్రహ్మాండమైన కంఠం ..
పూర్వకాలంలో..
ఆయనకు వెయ్యిన్నూటపదహార్లిచ్చేవారు..
మైసూరు సంస్థానంలో ..
అక్కడి పండితులల్తో నమానంగా తులతూగి..
గొప్ప మర్యాదలు కూడా పొందినాడు.
 


హరికథలు సాహిత్యంలో ఒక భాగమా ..?
అంటే అన్నీ భాగాలే ..
కానీ ..
శక్తిని బట్టీ ..
వాని వాని వ్యుత్పత్తిని బట్టీ..
ప్రతిభను బట్టీ ..
వెల్లడించుకుంటూ పోతాడు.. 
వైయక్తికంగా ..
అది వాడి వ్యక్తిత్వం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. 

ప్రతిది కూడా..
సాహిత్యంలో భాగంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది.
 


ఆశ్రమ జీవితం కొంత ఉన్నది. 
కానీ నేనందులో కృతకృత్యుణ్ణి కాలేదు..
అటు తరువాత ..
నేను హిమాలయాలకు పోవటం తటస్థ పడింది..కానీ ..
ఖుస్రో
ఈ కష్టాలు..
నా జీవితంలో నాకు..
మనుష్యత్వాన్ని నేర్పినాయేమో ..
అని అనిపిస్తుంది. 
ఖుస్రో అని ఒక కవి ఉన్నాడు. 
ఉర్దూలో ..
వాడోటి తమాషాగా అంటాడు. 
దేవుడు కావడం సులభమే..
మనిషి కావడం కష్టం అని.. 

అందువల్ల..
అప్పుడు నేననుభవించిన కష్టాలు..
తిండి లేక నేను బాధపడినటువంటి సన్నివేశాలు..
నేను పొందినటువంటి అవమానాలు..
ఇవన్నీ..
నాలో మనుష్యత్వం పెరగడానికి..
నా అహంకార కక్ష్య తగ్గడానికి..
కారణాలైనాయేమో ..
అవన్నీ లేకపోతే ..
నాలో మనుష్యత్వం బాగా పక్వం అయ్యేది కాదేమో..
నన్న సందేహం నా కిప్పటికీ ఉన్నది.అందువల్ల ..
ఇబ్బందులూ..
కష్టాలూ..
నాకన్నీ మేలే చేసినాయి.