29 సెప్టెం, 2013

దళిత గోవిందం


మాల వాడల్లో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఊరేగింపును తీసుకెళ్ళడానికి 
TTD నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు 
శ్రీశైలం గారు వార్తలో  ఇలా స్పందించారు