14 మార్చి, 2012

పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల పద్మశ్రీ ఫొటో కథ..పై ఫొటొ చూసారా..??
అయ్య కు పద్మశ్రీ వచ్చినప్పటిదిది అయ్య ఇందిరా గాంధీ తదితరులు ఉన్నారిందులో..
కానీ ఎందుకో ..
అయ్య కనుబొమ్మలు చిట్లించి ఉన్నారు ..
ఎందుకట..??
ఎందుకంటే..
అయ్య వెనకాతల..
 ఓ అందమైన అమ్మాయి నిల్చుందిగా..
ఆమె అయ్యను మరీ ఆనుకుని నిల్చుందిట..
అది అయ్యకు నచ్చలేదు..
అందుకే ..
అయ్య అలా ఉన్నారట..
నా చిన్న తనంలో ..
అమ్మ ..అక్కయ్యలు ..చెప్పి నవ్వుకొనేవారు..
రహస్యం ..
ఎవరికీ చెప్పకండి..!!