30 ఆగ, 2015

ప్రేమయననేమి

1967 ప్రాంతాల్లో 
పుట్టపర్తి కంచి పీఠం వారి 
కామకోటి  ధర్మ ప్రచార పక్ష పత్రికకు 
సంపాదకత్వం వహించారు
అందులోని ఒక అంశమిది