8 మార్చి, 2016

ఏకవీర నవల కేవలం మూడు రోజులలోనే మళయాళం లోకి

శ్రీరంగాచార్యులు గారు పుట్టపర్తి గురించి చెప్పిన విశేషాలు..
పుట్టపర్తి ఏకవీర నవలలు కేవలం మూడు రోజులలోనే మళయాళం లోకి అనువదించారట..
ఈ రికార్డింగులో నాకు తోడ్పడిన మా అక్కయ్య నాగపద్మిని కి నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు..
శ్రీరంగాచార్యులుగారు తెలంగాణాకు చెందిన పండితులు.. సాహితీవేత్తలు..
పుట్టపర్తి వారితో  అరవైలనుంచీ అనుబంధం కలిగినవారు
వారు పుట్టపర్తిని గూర్చి ఎన్నో విషయాలు నిర్భయంగా విశదంగా మాపై ఎంతో ప్రేమతో వినిపించారు
తమ సొంత పిల్లలాగే మమ్మల్ని చూసిన వారిని పిన్నయ్యా అని పిలవాలనిపించింది..
మా తండ్రిని గురించి ఇన్ని విషయాలు మాకందించిన వారు మాకు పినతండ్రి కాక మరేమవుతారు..