11 డిసెం, 2015

తరం .. తరం .. నిరంతరం


ఇది శివతాండవం ..9వ తరగతి పాఠం 
పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా వివరించిన దండె రామ్మూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు..