28 జూన్, 2016

చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువన వపుషం విష్ణుమీశం నమామి..


ఆమె పేరు విమల
తండ్రిది చిన్న ఉద్యోగం
సినిమా రీళ్ళు పట్టుకుని ఈ థీయేటర్ కు ఆ థియేటర్ కూ తిరిగే పని
నలభైవేల అప్పు
అప్పు ఇచ్చిన మార్వాడీ కనపడినప్పుడలా విమలను దారిలో పట్టుకుని
నానా దుర్భాషలాడి అసభ్యంగా మాట్లాడేవాడు
తండ్రి అప్పు తీర్చలేడు
ఆమె యేం చేస్తుంది
లైబ్రరీలో పొద్దున సాయంత్రం కూచుంటే
ఒక ముఫై రూపాయలిస్తారు
దాంతో ఇల్లే గడుపుతుందా అవసరాలే తీరుస్తుందా..
తమ్ముణ్ణే చదివిస్తుందా..

అది పుట్టపర్తి ఇల్లు
అంటే మా ఇల్లు
అయిదుగురు ఆడపిల్లలు. ఒక కొడుకు చిన్న స్కూల్ టీచరు ఉద్యోగం
దరిద్ర దేవత తిష్ట వేసుకు కూర్చున్న కాలం
మా మూడవ అక్కయ్య తులజ కు నలుగురు స్నేహితులు
వారిలో ఈ విమల కూడ ఒకతె
ఆ నలుగురు మా అయ్యతో చక్కగా మాట్లాడేవాళ్ళు
మీ ఇంట్లో యేం వంట చేసినారే..
వంటి ప్రశ్నలతో వారితో హాస్యమాడే వారు  మా అయ్య
నే ను అప్పటికి సంవత్సరం దాన్నేమో
వాళ్ళు కూడా అయ్యా అయ్యా అంటూ బిడ్డల్లాగే సన్నిహితంగా మసలేవాళ్ళు

ఒకరోజు ఈఅప్పు ప్రస్తావన వచ్చింది
విమల మా తులజక్కయ్య దగ్గరికి వచ్చి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది
అప్పుడే వచ్చారు అయ్య
యేమైందే అని అడిగారు
తులజక్కయ్య విషయం చెప్పేసింది
ఎంత అప్పు అని అడిగారు
నలభైవేలు

కొంచెంసేపు ఆలోచించారు
సరే నేనిస్తాను తీసుకుపోయి వాణికి ఇచ్చేయ్
అన్నారు
నివ్వెరపోవటం నలుగురు స్నేహితుల వంతైంది
అన్నట్టుగానే నలభైవేలు ఇవ్వటమూ 
ఆమె ఆ అప్పు తీర్చడమూ జరిగిపోయాయి
ఆమె జీవితంలో ఒక పెద్ద భారం దిగిపోయింది

1950 లలో నలభైవేలంటే తక్కువేంకాదు
అంత డబ్బును ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి ఇచ్చివేసిన 
పుట్టపర్తి వ్యక్తిత్వం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి

మనలాంటి వాళ్ళైతే అసలు ఇవ్వడానికే ఆలోచిస్తారు
ఇచ్చినా ఇంక డప్పు కొట్టుకోవటం మొదలుపెడతారు
ఇచ్చి ఆ విషయాన్ని మరు నిమిషమే మర్చిపోయేవాళ్ళు
ఎంత గొప్పవాళ్ళు.. 

అటివంటివాళ్ళలో కూడా దోషాలు వెదికే కుమతులను 
వాళ్ళ కర్మానికి వదిలేయాలి..

ఈ విషయం మా తులజక్కయ్య ఇప్పుడే ఫోన్ లో మాటల మధ్య చెప్పింది
ఇంకా ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్ని దాగున్నాయో పుట్టపర్తిలో

అందుకే మా అయ్య అంత గొప్పవాడయ్యాడు
ఫ్రెండ్స్ నాకీ రోజు చాలా ఆనందంగా వుంది
నా గురువు చాలా చాలా ఉన్నతుడు
నన్ను ఉధ్ధరించగలవాడు..
అటువంటి గురువు దొరికిన నేను ఎంతో అదృష్టవంతురాలిని..
షం

27 జూన్, 2016

ఆతడొక చిత్రపురుషుడు..

తెన్నాలి కవి 
''పరమ పదనాధ నిరవధిక కృపాపరిపాక పరిచిన సరస్కవితా సనాధు '' డట..
ఆతని ' పరమ పద నాధుడు' ను అతనివంటి హాస్యప్రియుడే..
ఈ విషయ మాయన  వేషమే చెప్పుచున్నది..

ఆ కృష్ణునకు మంచి వెడదలగు కన్నులున్నవి..
వ్రేతల వలపించు వెరవులున్నవి..
మంచి పింఛమును జెరివినాడు
మువ్వంక మురువుతో.. మురళితో ..చూచుటకు ముచ్చటైనవాడు..

ఇన్నియుండియును పాపము దిస్సమొలయేనట..
ఒక్కొక్కసారి ''కడారపటుడై '' గనుపించును..
'చిప్ప కూకటియు'
 నాకృష్ణునకు రామకృష్ణుడు నేర్పిన యొక సౌందర్యము..

ఎన్నియేండ్లనుంచి పట్టుకున్నాడో.. యా ప్రాత చిక్కము ..
నొకసారియైనను వదలడా పరబ్రహ్మము..
గచ్చకాయలో.. మద్దికాయలో యా కృష్ణుని సొమ్ములు..
ముక్కున ముంగరముత్యము కదలుచుండవలసినదే..

ఒకవేళ పాండురంగడు నడచినచో ..
'' పుట పుటనైయున చిని బొజ్జయు గదలుచు.. 
భక్తులతో ..రంగడేగాదు నేనుగూడ నున్నా '' నని హెచ్చరించుచుండును..

ఇట్లీకవి సృష్టించిన కృష్ణమూర్తి నూహించికొన్నప్పుడు 
నా భావనలో
 రామకృష్ణకవికి నకలు మూర్తియే గోచరించును..

ఇక నాదైవమును కవి సంబోధించు రీతులు గూడ పలుపలు రకములు..
ఒకసారి '' నందులేబట్టి '' యని..
సామాన్యముగ ననును..

ఒకపరి '' దేవకితర్ణక '' మని 
గోకులమందున్న దూడలతో గోపాల కృష్ణుని గూడ లెక్కవేసి మాటాడును..

ఇంకొకసారి '' అఖిల నిమౌఘ గిరి గుహా హరి పృధుక '' మని యేమో గంభీరము గ 
నతని గొప్పను జెప్పును..

మరల నొకపరి
 '' ఎన్ని కల్పంబులరిగిన యేనయేండ్ల - వెలయు ప్రాయంబుగల కొయ్య విఠలయ్య '' 
అని కుండ బగులగొట్టినట్లు రహస్యమును విప్పి చూపి
కృష్ణుని పరిహాసము జేయును..
లేక విసుగును జూపించును..

ఆ కృష్ణునివలెనే ఈ రామకృష్ణుడును 
'' అవిదితగతి ''
ఈ పరమ పద నాధుని యుపాసనయు 
రామకృష్ణుని నాటికి దెనుగుదేశమున నింకను బాగుగ బ్రాకలేదు..

కృష్ణరాయలొక్కమారు పండరికిపోయి వచ్చినటుల చరిత్రయున్నది..
అతనికా దేవునిపై భక్తి ప్రపత్తులుండుటకు గురుతా రాయలు గట్టిన విఠలాలయమే..

రామరాయలకును 
పాండురంగనితో సంబంధమున్నట్లేవో కథలున్నవి..

ఎవరికో అక్కడక్కడ నొకరిర్వురికి 
పండరినాధునిపై కన్నున్నను 
ప్రజా సామాన్యమునకా యుపాసన 
తెనాలి కవి నాటికి బాగుగా పా దుకొన్నదిగాదు..

తాతలనుండి రామభద్రుడు 
తెనుగులకు నచ్చినదైవము..

కృష్ణరాయలకు '' విఠ్ఠల సంప్రదాయము ''
సోకుటాకు గారణమున్నది..
అతని కాలమునందును .. 
అందుకు కొంత పూర్వమును 
వైష్ణవముదే ప్రధమతాంబూలమైనను
దానిప్రక్కలో ద్వైతముగుడ ఎదిగినది..

రాయలనాడే 
వ్యాసరాయలు..  కనకదాసు..  పురందరులు మొదలగువారుండిరి..
వీరందరు ప్రధానముగ పాండురంగని యుపాసకులే..

వెంకటపతి రాయల కాలమున ద్వైతులలో సామ్రాజ్యముతో నాంతరిక సంబంధముగలవారెవ్వరును గనుపింపరు..
మరి  వైష్ణవుల శిష్యుడైన తెన్నాలికవికీ ద్వైతవాసన యెట్లుపట్టెనో 
ఆతడొక చిత్రపురుషుడు..

(ఈ ఫొటో  లో వున్నది నేను (చిన్నపిల్ల)అమ్మ అయ్య 
మూడునాలుగు రోజులున్నాము అక్కడ
ఉన్నన్ని రోజులు అయ్యను ఎంత ప్రేమగా చూసిందో అమ్మ 
పక్కన కూచున్నప్పుడు తలపై చేయి వేసి నిమురుతూనే ఉంది 
నోట్లో అన్నం తినిపించడం .. 
నోరు తుడవడం .. 
నాన్నా .. అని పిలవడం.. 
ఎంత అదృష్టం . . )

15 జూన్, 2016

మానాప్రగడ శేషసాయి

మానాప్రగడ శేషశాయి 
 వీరు ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ కార్యక్రమాలకు 
వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిం చే వారు .. 
పుట్టపర్తిని తెలియని వారెవరు.. 

పుట్టపర్తి గురించి యేం చెబుతారో విందాం .. 
ఇది శతజయంతి సందర్భంలో 
రూపొందించిన కార్యక్రమం.


13 జూన్, 2016

లక్ష్మీ నృసిం హ లాలీ..

మా అమ్మ కనకవల్లి వ్రాసిన పాటను 
మా అక్కయ్యనాగపద్మిని కూతురు 
పాడుతా తీయగా బహుమతి గ్రహీత 
వంశీప్రియ కేసెట్ పాడింది. 
you tube అరణ్యంలో  తిరుగుతుంటే 
ఆ పాట ఎదురై 
చల్లగా పలకరించింది. 
ఒక్కసారి మా అమ్మ జ్ఞాపకాలు చుట్టుముట్టాయిమా అమ్మ పరమ తారక ముద్రతో పాటలు రాసేది..

 ఆ లాలిపాటలో నరసిం హు ని  మాదిరే 
నేనూ మా అమ్మ ఒడిలో ముద్దులు పడుతున్న రోజులవి అమ్మ ప్రేమతప్ప యేమీ తెలియదు.
నిజంగా తల్లీ పిల్లల బంధం ఎంత బాగుంటుంది..
మా అమ్మ పక్కలో నేనూ ఈ పాటలు 
అమ్మ కళ్ళలోకి సిగ్గు సిగ్గుగా చూస్తూ పాడుతున్న చిత్రాలు కన్నీళ్ళ తడిలోంచీ జారిపడ్డాయి..
మా అక్కయ్య నాగపద్మిని చెప్పినట్టు వినే మంచిపిల్ల వంశి
నీవు తాత అవ్వ పాటలు పాడాలి 
అంటే అమ్మ మాట శిరసావహిస్తుంది
నో అని కానీ తర్వాత అని కానీ దాటవేయడాలు వుండవు.

9 జూన్, 2016