8 మే, 2013

''రాతి రధము''
ఒకానొకప్పుడు 
జీవకళ యుట్టిపడుచు 
అప్పటి శిల్పుల కళాజీవనమునకు వ్యాఖ్యానమై 
కృష్ణరాయల కీర్తి తనువు దాల్చినట్లున్న రధము 
యీనాడు శిధిలమై 
చూచిన ప్రతి యువక హృదయమును 
ఆవేశముచే నూగిసలాడించు రూపముతొ 
విఠ్ఠలాలయము ముందు నిలచి యున్నది..

''కావ్యద్వయి'' నుంచీ రచన పుట్టపర్తి కనకమ్మ