5 ఆగ, 2014

వింటే పుట్టపర్తి నోట శివతాండవం వినాలి

వింటే శివతాండవం పుట్టపర్తి నోటనే  వినాలి అని అందరూ అంటూంటారు కదా..
వినండీ భాగం..
ఝల్లుమన్న గుండెని చిక్కపట్టుకోటానికి ఎంతసేపు పడుతుందో..