22 ఫిబ్ర, 2012

సరస్వతీపుత్ర మహాకవి డా.పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారి ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ఇంటర్వూ

సరస్వతీపుత్ర..
మహాకవి..
డా.పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారిని..
అప్పట్లో ..
ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ఇంటర్వూ చేసింది..

అయ్యగారి ..
అపురూపమైన గొంతు లోంచీ ..
వారి జీవిత విశేషాలను వినడం..
 ఓ అపూర్వ అనుభవం..

ఆ రోజులలో ..
అయ్య గారి ఉపన్యాసాలను..
విలువైన గ్రంధాలనూ..
అభాగ్యులమై చేజార్చుకున్నా..
ఈ చివరి జ్ఞాపకాన్ని మిగుల్చుకో గలిగాం..
మీరూ వినండి..