18 సెప్టెం, 2013

సిపాయి పితూరీ సమీక్ష1957భారతిలో పుట్టపర్తి రచన 
సిపాయి పితూరీ అన్న కావ్యంపై 1957 జూన్ లో వచ్చిన సమీక్ష
సేకరణ.. శ్రీ రామావఝుల శ్రీశైలం 
సమర్పణ.. పుట్టపర్తి అనూరాధ 

1947 ప్రాంతంలో స్వాతంత్ర్య  పోరాట ప్రభావం 
స్వాతంత్ర్యం రావటం 
గాంధీజీ వ్యక్తిత్వం  
 ఆయన సత్య నిష్ఠ .. 
గాంధీజీ పోవటం .. 
కొంతమంది ప్రత్యక్ష్యంగా గాంధీగారిని చూడటం 
మొదలైన అంశాలవలన ఆనాటి కవిత్వాలలో 
దేశభక్తి  ప్రజ్వరిల్లుతూ వుండేది 
అందువలననే పుట్టపర్తి రచనలలోనూ
 గాంధీజీ మహా ప్రస్థానము 
సిపాయి పితూరీ మొదలైనవి   చోటుచేసుకున్నాయి
నలభైలలో 

ధీరత్వం తొణికిసలాడుతూ.. 

జ్ఞాన భాండాగారం..

అయ్య..