19 మే, 2015

గుండె గులాబీలైన పుట్టపర్తి లీవ్స్ ఇన్ ద విండ్

 
గుండె గులాబీలైన పుట్టపర్తి లీవ్స్ ఇన్ ద విండ్..
పుట్టపర్తి లీవ్స్ ఇన్ ద విండ్ ను 

-"గుండె గులాబీల" పేరుతో 
 శ్రీ అన్నవరం ఆదిశేషయ్య గారు అప్పట్లో అనువదించారు..
పుట్టపర్తి దీన్ని ఆశీర్వదించారు..
ఆ అనువాదం పై వచ్చిన విశ్లేషణ ఇది..
దీని వెనుక ఎప్పట్లానే శ్రీ శ్రీశైలం గారి తోడ్పాటు.. ఉంది..
అవధరించండి..
పుట్టపర్తి అనూరాధ.