18 ఆగ, 2013

"యోగ మూలము" రచన : శ్రీ పి. బాలయ్య శ్రేష్టి పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల సమీక్ష


During my visit to Nellore on 16.08.2013, 
I have picked up a peetika (on 24.03.1948 @ Proddatur) written by ayyagaru,
 in santhanam old Book Shop @ Nellore.

Original  " - Basis of yoga in English (Aurobindo)
Telugu : translation :- Yoga Mulam by P. Balaiah Sresti
Pages - 172 III Edition Jan 1982
Publication  : Auribindo Ashram, Pondicherry

I am enclosing the scanned copies of the peetika of ayyagaru.


with regards


R. Sreesailam