20 నవం, 2012

పుట్టపర్తి వారి గురించి శ్రీ శ్రీ


                  పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ

పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ


కవి
పండితుడు
పండిత కవి
రాయలసీమ ప్రసాదించిన రత్నం.

-శ్రీ శ్రీ

రాయల నాటి రసికతా జీవనము


శివతాండవం

                పుట్టపర్తి మాటలలో మహాప్రస్థానం.గొప్ప రచన
ఆయన ఒక ఉద్యమం..

శ్రీ శ్రీ గురించి పుట్టపర్తి                    పుట్టపర్తి వారి అభిప్రాయం 


పుట్టపర్తి వారి గురించి    శ్రీ శ్రీ

తాను రాసిన కవిత్వం వల్లనే బ్రతికిన వాడు. 
నా దృష్టిలో ఋషివంటి వాడు.