4 ఏప్రి, 2017

సిద్ధులో..సాధ్యులో..చెప్పరయ్య..


ఎవ్వరు మీరయ్య..యీ భవ్య రూపముల్ ,
గన్నుల కద్భుత క్రమమొనర్చె..,
దివిజులో ..భువిజులో ..దేవతా ప్రవరులో ..,
సిద్ధులో.. సాధ్యులో.. చెప్పరయ
(అజామీళోపొఖ్యానము)


మాఅమ్మ పుట్టపర్తి కనకవల్లి ఎన్నో కృతులు రచించారు..
అంతేకాదు అద్భుతమైన సంగీతపరిజ్ఞానం కలిగివుండడంతో
వానికిరాగాలుకూర్చడం..తానేపాడటం..
మాఅక్కచెల్లెళ్ళం..
మాఇంటికి వచ్చే శిష్యులు..
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు..
అందరూ సంతోషంగా నేర్చుకొనేవారు..
మాఇంట్లో మాఅమ్మ రామాయణ పారాయణం చేసేది..
శనివారం పట్టాభిషేకం..
అందరూ అమ్మ పారాయణంఅయిందా..అయిందా అని మూడు నాలుగు తిరిగేవాళ్ళు పొద్దున్నుంచీ..
మద్యాహ్నం పన్నెండు పన్నెండున్నర అప్పుడు పట్టాభిషేకం మొదలవుతుంది.. కన్నుల పండుగగా..మూడువరకూ..
ఆరామయ్యపట్టాభిషేకం నిజంగా ఇలానే అయోధ్యలో జరిగిందా అన్నంత ఆనందంగా
మాఇంట్లో జరిగేది
అందరూ అమ్మ పాటలు..అయ్య పాటలు..
ఇంకా త్యాగయ్య అన్నమయ్య ..పాటలూ పాడి పాడి అందరూ ఆనందించేవారు..
మాఅమ్మ చేతి పులిహోర ప్రసాదం అందరికీ పంచిపెట్టే వాళ్ళం..
అప్పుడు మాకు ప్రతిశనివారం రామనవమే..