29 డిసెం, 2015

శ్రీనివాస ప్రబంధం -2

శ్రీనివాస ప్రబంధం -2 
రచన సరస్వతీపుత్ర డా.పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు
దీన్ని నాకందించిన చి.E.N.V.రవికి కృతజ్ఞతలతో..
పుట్టపర్తి ప్రియపుత్రిక పుట్టపర్తి అనూరాధ.