19 ఏప్రి, 2013

రావయ్య.. !!నా స్వామి..!! రావణుడు నెపముగా .. దయచేసినావు ..మా దరికీ ..
మొన్న ఇరవై ఎనిమిదిన 
పుట్టపర్తి శత జయంత్యుత్సవాల సందర్భంగా 
కడప ఆకాశవాణి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు
 ఓ పది నిమిషాలు మాట్లాడాను
"పుట్టపర్తికి నేను తల్లినైనాను.."
అంటూ
ఇప్పుడు కౌసల్య మాటలు నాకూ వర్తిస్తాయేమో ..??
(జన ప్రియ రామాయణం నుంచీ .. )