15 మే, 2013

ఖైదీ ..


శ్రీరామ దర్శనము..DR.M.కులశేఖరరావు..శ్రీరామ దర్శనము..DR.M.కులశేఖరరావు..

 పుట్టపర్తి వారి జనప్రియ  రామాయణము 
యధార్థానికి అమృత ప్రవాహము లాంటిది..
ఈ ప్రవాహములో దిగి ..
రసమును చవి చూచే శక్తి మనకుండవలెనే గానీ ..
దానివలన ..
మధురాతి మధురమైన అనుభూతి కలుగుతుందనటంలో 
సందేహం లేదు..

ఒకచోట పరతత్త్వ స్వరూపం దర్శనమిస్తే..
మరోచోట లక్ష్మణస్వామి విశేష శేష స్వభావం ప్రకటమవుతుంది..
ఇలా..
అరణ్య కాండలో 
శ్రీరామ లక్ష్మణులను హనుమంతుడు దర్శించిన ఘట్టాన్ని 
వివరిస్తున్నారు కులశేఖరరావు గారు

చివరగా..
శ్రీరామునికి సుగ్రీవుని వంటి మంచి చెలికాడు లభించుట 
పరమార్థమే అయినప్పటికీ
 ఆ భగవత్స్వరూపునికి 
ఉత్తమ భక్తుడు లభించిన విశేషమునే 
కవి ఉదాత్తంగా చెప్పి 
సందర్భానికి రమణీయార్థాన్ని కలిగించారు

ఒక మహాకావ్యానికి 
ఇంతకంటే మంచి ప్రయోజనం కానీ ఔత్కృష్ట్యం  కానీ 
ఉంటుందని నేననుకోను అంటూ ముగించారు..
మరి చదవటం మొదలెడదామా..