12 ఆగ, 2012

చిననాటి మిత్రుడా..మననేస్తానికి మొదలెపుడు..?-విద్వాన్ విశ్వం..విద్వాన్ విశ్వం..
ఆంధ్ర ప్రభ సంపాదకుడు
అసభ్యతలకు దూరంగా
అతి పవిత్రంగా..
తెలుగు వెలుగులను చూపే దివిటీ గా
ఆంధ్ర ప్రభ ప్రభలు..
జగమంతా విస్తరింపజేసాడు..
తన సారధ్యంలో ..

అసలు పేరు మీసర గండ విశ్వం..
1952 లలో..
ఆంధ్ర ప్రభలోని ..
మాణిక్య వీణా నిక్వణానికి పరవశించని
సాహితీ పిపాసి లేడు..
ఆ కాలంలో భారతి ఒక విలువైన పత్రిక
అందులో తమ రచనలు అచ్చవాలనే 
అందరి  కలలు ..

అలాంటి "భారతి" విశ్వం గారితో రచనలు 
అడిగి చేయించుకొనేదని ప్త్రతీతి..
పుట్టపర్తి వారిగురించీ ఎంతో వ్రాసారు విశ్వం గారు
ఇద్దరి మధ్యా ఎనలేని ప్రేమ.. మైత్రి..
అయ్య షష్టిపూర్తి సందర్భంగా వెలువడిన 
"సాహితీ విస్మేరం"లో ..
విశ్వం తన స్నేహితుని 
ఇలా అభినందించాడు.. 
                 మరో  అరువది తిరగనీ..
 
చిననాటి మిత్రుడా..
కలమున కంఠమ్మునను
కప్రపుం బలుకులు
దాచినవాడా.. చినవాడా..!!
మన నెయ్యపు తీయదనము
మఱువని వాడా..!!
 
అరువది గడచిన నేమీ..?
పరువము సన్నగిలనట్టి..
ప్రాయమువాడా..!
సరి.. సరి.. మరియొక యరువది
తిరుగుటకై సత్త్వమింత
తిరమగు గాతన్..!!
 
ఆనాటి జ్ఞాపకాలవి..
ఈనాటికి ముస
రి.. ముసరి..
ఇటునటులాయెన్..
ఏనాటి మాట..
మననేస్తానికి మొదలెపుడు..?
రాదు జ్ఞాపకమునకున్..
 
నన్ను "ఒరే.." అనుచుందువు ..
నిన్ను "ఒరే.." అందునేను..
నీ నా చెలిమిన్..
కన్నాకుగ కాపాడు
గదన్నా కాలమ్మె..
దాని కాద్యంతములా..?
 
మనకు గలమేమొ..
తుల్య భావములు కొన్ని..
మన మనో ధర్మములు సమమ్మే నేమొ..!!
కాక యుండిన నీ మైత్రి..
కదలకుండ..
నిన్ని ఏళ్ళెట్టు లుండు..??
నా నీ తపస్సు..

విద్వాన్ విశ్వం..