5 జూన్, 2015

తర తరాల నిశీధి దాటే చిరు వేకువ జాడతడే,,

''అదరక బదులే చెప్పేటి తెగువకు తోడతడే..
తర తరాల నిశీధి దాటే
చిరు వేకువ జాడతడే,,''
యేమిటీ ..
ఈమె అన్నీ సినిమా టైటిల్స్ పెడుతూ ఉంది..
 అని అనుకుంటూండవచ్చు..
ఈ తరం..
హీరోలంటే మహేష్ బాబనీ..
బాలయ్య అనీ..ఊగిపోతూంటారు..
నిజమైన హీరోలు ఎందరో ఉన్నారు..
జీవితమంటే..
యెవరో ఒకదాన్ని చూసి ప్రేమించేసి
పార్కులవెంటా పబ్బుల వెంటా చెడ తిరిగి
ఆపై అందరినీ యెదిరించి పెళ్ళి తాడేసేసే యువతకు
జీవితంలో చేయాల్సినవి ఇవి కాదని
ఎందరో ..
యెన్నో చెప్పి మార్గ నిర్దేశనం చేయడానికి ఉన్నారనీ..
నిజమైన హీరోలు వాళ్ళేననీ..
చెప్పడానికే..