2 ఆగ, 2018

ఏది నీవు నడచు మార్గం .. యేవి నిన్నూ చూచు కన్నులు..

చాలా విరామం తర్వాత..
 నా మార్గం లో మళ్ళీ ప్రయాణం ..