7 జన, 2013

gupta foundation award


చిత్రం అస్పష్టంగా వుంది కదూ మా ఇంటిలోని ఆ బండపై కూర్చుని లోకపు రీతులను తిలకిస్తూ లోలోన అష్టాక్షరి నడుస్తుండగా ఆ శ్రీనివాసుని పిలుపుకై నిరీక్షించిన పుట్టపర్తి