23 సెప్టెం, 2014

విశాఖ నుంచీ రామకృష్ణానంద

 అప్పుడప్పుడూ పుట్టపర్తి అభిమానులు ఫోన్ చేస్తూ వుంటారు..
వారిలో రామకృష్ణానంద ఈ మధ్యనే మాట్లాడారు..
మా అయ్య మంచి వక్త అయినా
నాకు మాట మాటకూ తడుముకోడం
చెప్పల్సింది లాగి లాగి చెప్పటం ఇబ్బందిగా వుంది..
అందుకే నా పార్టు తగ్గించి 
కేవలం వారి సంభాషణ కాస్త వుంచాను..

రామకృష్ణానంద విశాఖ లో వుంటారు
ప్రవచనాలు చెబుతుంటారట..
వృత్తి ప్రవృత్తి రెండూప్రవచనాలే 
ఆనాడు హిమాలయాలలో పుట్టపర్తిని 
సరస్వతీపుత్రా అని ప్రియమారా సంబోధించిన 
శివానంద సరస్వతి శిష్యులు 
యోగానంద సరస్వతి వీరి గురువులు..
అందుకేనేమో నా మనసు పుట్టపర్తి వారిపై లగ్నమైంది అంటారు రామ కృష్ణానంద ..