7 ఆగ, 2015

పుట్టపర్తి వారి గురించి కందాడై రామానుజాచార్య..

కందాడై రామానుజాచార్య..
ధర్మ సందేహాలు.. ప్రవచనాలు..
దూరదర్శన్ తో ప్రారంభమై..
ప్రతి ఛానల్ లోనూ 
వారి సుమధుర ధారా పటిమతో 
విన్నవారి కన్నవారి ఆర్తిని సందేహాలని
 చిటికెలో మాయం చేసి 
తనదైన సరళిలో రామాయణాది ప్రవచనాలను చేస్తూ అలరిస్తున్నారు.. 
నేను వెళ్ళిన సమయంలో 
వారు అన్నమాచార్య సాహిత్యాన్ని మథిస్తున్నారు..
సమావేశానికెళ్ళలట..
కానీ అందులోనే కాస్త సమయం నాకిచ్చి తరింపజేశారు..

వారు 
పుట్టపర్తి వారి గురించి యేం చెబుతున్నారంటే..