8 డిసెం, 2015

వాణిశ్రీ vs సురేకాంతం
ఒకసారి మా అయ్యతో 

సినిమా నిర్మాత ఎం.ఎస్. రెడ్డి 


కూతురు పెండ్లికి పోయాం మద్రాసులో .. 

నేను చిన్నదాన్ని పదో పన్నెండో వయసు.. 

వాణిశ్రీ అంటే బోల్డంత ఇష్టం.. 


దీనికి చదువుకంటే యే సినిమా యాక్టరు


 యెవరో అన్నీ అడ్రసుతో సహా చెబుతుందిరా.. 

అనేవారు మా అయ్య నవ్వుతూ.. నేను వాణిశ్రీ ని 


చూస్తానని మారాం చేశాను.. మా అయ్యకు ఇష్టం 


లేకపోయినా ఇంతలో వాణిశ్రీ వచ్చింది ఆమె చుట్టూ


 ఒకటే గుంపు.. ఆమెను కలవలేదు.. 

చివరికి సూర్యకాంతం ఎదురు వచ్చింది 

రెండుచేతులూ జోడిస్తూ

 నమస్తే పుట్టపర్తి నారాయణాచార్లు గారూ అంది నోరారా 


నవ్వుతూ..

నమస్కారమమ్మా .. ఇదిగో ఇది నా బిడ్డ అన్నారు 

అయ్య యేం మాట్లాడాలో తెలీక.
.
అంతే .. 


ఆమె నన్ను గుండెలకు గట్టిగా హత్తుకుని

 బాగున్నావా.. అంది.. ప్రేమగా.
.
తర్వాత మా అయ్య యెవరికి చెప్పారో యేమో ..


వాణిశ్రీ ఫోటోలు చాలా పోస్ట్ లో వచ్చాయి..