24 ఏప్రి, 2015

పుట్టపర్తి మేఘదుతం పై గిరిజామనోహర్ గారి అభిప్రాయం..

పుట్టపర్తి మేఘదుతం పై గిరిజామనోహర్ గారి అభిప్రాయం..
అక్కయ్య ఇచ్చిన నంబర్లతో గిరిజామనోహర్ గారిని ఫోన్ లో సంభాషించినప్పుడు..
నేనెవరో తెలియకపోయినా.. 

నాగపద్మిని గారి చెల్లెల్ని .. 
పుట్టపర్తి వారి అమ్మాయిని అనగానే..
కేవలం ఫోన్ లోనే నాతో ఆప్యాయంగా సంభాషించి..
చిన్న ఇంటర్వ్యూ వంటిది ఇచ్చారు
ఆ సందర్భంలో తాను మేఘదూతంపై
వరుసగా వ్యాసాలు అప్పట్లో వ్రాసినట్లు కూడా చెప్పారు..
మీరు ఆ వ్యాసాలు నాకిస్తే ధన్యురాలిని అవుతానని చెప్పినప్పుడు సరే నన్నారు
ఇంతలో అక్కయ్య శత వత్సర సభ పెట్టటం 

అందు లో భాగంగా
గిరిజా మనోహర్ గారి ప్రసంగభాగం పెట్టటం జరిగింది..
అది ఇదే..
వీరు విశ్వనాధ అభిమాని..
పుట్టపర్తి అభిమాని కూడా
తెలంగాణా వాసి..
చూశారా..
సాహిత్యానికి ప్రాంతీయ భేదాలు లేవు
మనుషుల మనసులకు కూడా లేవు
ఇది కేవలం రాజకీయ కీటకాలకు మాత్రమే..