8 నవం, 2013

పుట్టపర్తి ఆకాశవాణికి ఇచ్చినఅమూల్యమైన ఇంటర్వ్యూ

పుట్టపర్తి ఆకాశవాణికి ఇచ్చిన యీ అమూల్యమైన ఇంటర్వ్యూ  ఇప్పుడు పుట్టపర్తి జీవితాన్ని విశ్లేషించే యేకైక సాక్ష్యంగా నిలిచింది..
పండితవంశంలో పుట్టిన పుట్టపర్తి జీవితం నేటివారికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం


                         Part 1

 1 lo 2 va part
 


                      2 lo okati

 
                                Part 3                                                          4part
4 part