7 జన, 2013

చిత్రం అస్పష్టంగా వుంది కదూ మా ఇంటిలోని ఆ బండపై కూర్చుని లోకపు రీతులను తిలకిస్తూ లోలోన అష్టాక్షరి నడుస్తుండగా ఆ శ్రీనివాసుని పిలుపుకై నిరీక్షించిన పుట్టపర్తి

కామెంట్‌లు లేవు :

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి